Kalendarz na 2017

 

 


 


„NOWA SZANSA”


Nowatorski projekt pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi poprzez trening karate

 
Główny Trener Związku Sportowego Karate Shotokan NSKF Polska Maciej Grubski 6 Dan poprowadzi nowatorski projekt terapii osób z niepełnosprawnością „Nowa Szansa” Projekt adresowany jest do 20 osób niepełnosprawnych oraz osób z autyzmem z terenu Powiatu Poddębickiego i Łęczyckiego pozostających pod opieką Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łęczycy. Celem realizacji zadania jest aktywizacja i stworzenie możliwości podjęcia nowych ról społecznych 20 osób niepełnosprawnych poprzez rozwinięcie nowej formy wsparcia zarówno indywidualnego jak i środowiskowego w postaci zajęć karate traktowanych jako wielopłaszczyznowa terapia. Dysfunkcja intelektualna nie ogranicza ich wglądu w siebie a jednocześnie powoduje pewien rodzaj zewnątrz sterowności sprzyjającej stworzeniu właściwej motywacji i chęci rozbudowy swoich umiejętności i pozyskiwania nowych doświadczeń. Praca z osobami niepełnosprawnymi nie wymaga pokonywania dodatkowego oporu jaki charakterystyczny jest dla osób nieco starszych lub pozostających pod wpływem zinstytucjonalizowanego zaopiekowania jak to ma miejsce w placówkach całodobowego pobytu. 
 
Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, opis ich przyczyn oraz skutków
 
Specyfika funkcjonowania osób niepełnosprawnych w tym osób z autyzmem wiąże się z bardzo ograniczoną aktywnością fizyczną, biernością i niechęcią do podejmowania wysiłku fizycznego. Po etapie edukacji szkolnej brak jest okazji do aktywnego uprawiania form aktywności fizycznej w wypadku osób pozostających w domu a zinstytucjonalizowany system wsparcia proponuje raczej formy rekreacyjne. Z wiekiem zmienia się także na niekorzyść dynamika   i sprawność zwłaszcza w wypadku dodatkowych dysfunkcji w obrębie lokomocji i motoryki małej i dużej. Udział osób niepełnosprawnych w lokalnych inicjatywach sportowych ma charakter akcyjny i nie spełnia roli systematycznego wsparcia. Zajęcia karate mogą stać się skuteczną metodą terapeutyczną rozwijającą i utrzymującą na poziomie niezbędnym do komfortowego, wolnego od bólu i niewygody funkcjonowania poziomie.
Zajęcia z wykorzystaniem technik sztuka walki mogą także wpłynąć na poprawę kondycji zdrowotnej, fizycznej i psychicznej..
Pozytywnym skutkiem wynikającym z udziału w zajęciach jest także szacunek dla pryncypiów i etyka towarzyszce treningowi , które doprowadzić mogą do istotnych zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania osób dysfunkcyjnych.
 Tak sformułowana forma wsparcia w sposób komplementarny uzupełnia dotychczasowy repertuar metod pracy terapeutycznej zorientowanej na integrację i wzmacnianie autonomii osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem.
Zajęcia   karate jako nowatorska formy terapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi sprawdza się w USA i Japonii. Poprzez projekt „Nowa Szansa” chcemy zdobyć doświadczenie, które pozwoli w przyszłości na wykształcenie kadr  instruktorów nie tylko karate, ale także i innych sztuk walki do pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi w całym kraju a także poza jego granicami.
 
Zakładane cele realizacji zadania
oraz sposób ich realizacji
 
Realizacja zadania zakłada osiągnięcie następujących celów
 - poprawa kondycji zdrowotnej, fizycznej,
- usprawnianie i rehabilitacja,
- zdobywanie nowych umiejętności ruchowych,
- poprawa koordynacji ruchowej i zdolności motorycznych osób niepełnosprawnych   nawet osób z dysfunkcjami ruchu
- pozytywne zmiany w obszarze osobowości( poszukiwanie stymulacji, adekwatny dystans, otwartość i ugodowość, samodzielne poszukiwanie rozwiązań, inspirowanie innych)
 -podjęcie nowych ról zawodników uprawiających sztuki walki
- zmiany w obrębie jakości wypełniania ról społecznych , dojrzałości relacji oraz stabilności emocjonalnej z zachowaniem ekspresji emocji
- pewność siebie , poczucie własnej wartości, satysfakcja z nowych umiejętności, nobilitacja i szacunek ze strony innych
- możliwość współzawodnictwa, promowania sportu i sztuk walki, rywalizacja w duchu fair play
- trening karate ma posłużyć także jako skuteczny instrument do redukowania lęku i napięcia oraz radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi.
Generalnie hipoteza dotycząca zmian w sposobie funkcjonowania dotyczy wypracowania u uczestników skutecznych mechanizmów adaptacyjnych optymalizujących ich funkcjonowanie oraz rozbudowy inwentarza kompetencji interpersonalnych.
Zakładane cele będą realizowane w czasie systematycznych zajęć z zakresu psychoedukacji i treningów karate.